Privacyverklaring Zon Crayestein BV

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over welke persoonsgegevens Zon Crayestein BV, verder te noemen “ZonCrayestein”, verzamelt en gebruikt en hoe ZonCrayestein daarmee om gaat. Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) realiseert en exploiteert samen met Energiezorg het zonnepark Crayestein, gevestigd op de voormalige stortplaats Crayestein, gelegen op de Staart in Dordrecht, vlakbij het terrein van HVC.

ZonCrayestein is een samenwerking tussen ECD en Energiezorg. ECD is een samenwerking tussen NV HVC en de gemeente Dordrecht. HVC en Afvalzorg werken samen in Energiezorg om voormalige stortplaatsen opnieuw te benutten door er zonneparken aan te leggen. Afvalzorg brengt haar expertise van stortplaatsen in en HVC die van duurzame energieproductie en –levering. De persoonsgegevens die u achterlaat om informatie te ontvangen over het zonnepark Crayestein en de mogelijke participatie in ZonCrayestein, zullen in opdracht van ECD worden verwerkt door HVC Energie BV. HVC Energie BV is een 100% dochter van NV HVC. De participatie zal plaatsvinden door het verkrijgen van certificaten van aandelen. Deze certificaten van aandelen zijn uitgeven door Stichting administratiekantoor Zon Crayestein (STAK Zon Crayestein). De verwerking van persoonsgegevens in verband met het zonnepark Crayestein vindt plaats binnen:
• ZonCrayestein;
• ECD;
• STAK Zon Crayestein, en
• HVC Energie BV

Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Snel naar:
Hoe gaat ZonCrayestein om met uw privacy
Gebruik van persoonsgegevens
Verwerking persoonsgegevens
Derden
Bewaartermijnen
Beveiliging
Uw rechten
Contact
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Wijzigingen privacyverklaring

Hoe gaat ZonCrayestein om met uw privacy

ZonCrayestein hecht groot belang aan privacy en gaat daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• via deze privacyverklaring vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
• beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen;
• uw rechten respecteren, zoals het recht om uw persoonsgegevens op verzoek in te zien en te verbeteren;

Contactgegevens ZonCrayestein

Telefonisch 088-6464100 (klantencontactcentrum HVC Energie BV) e-mail participatie@hvcgroep.nl
Postadres ZonCrayestein
Postbus 9199 1800 GD Alkmaar

Gebruik van persoonsgegevens

In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij kunnen gebruiken en op welke manier wij deze verwerken. Dit zullen niet altijd alle onderstaande gegevens zijn. Dat is afhankelijk van welke diensten u van ZonCrayestein gebruikt en welke gegevens u op de website of bij contact met ZonCrayestein of bij een de gelieerde dochterondernemingen in de HVC Groep achterlaat.

Bezoekers website, participanten

Wanneer u interesse heeft in het project ZonCrayestein of u wenst zich in te schrijven voor participaties in dit project, dan kunt u uw persoonsgegevens invoeren op de website. Welke persoonsgegevens dan van u worden verwerkt kunt u vinden onder Verwerking van Persoonsgegevens.

Externe medewerkers die werkzaamheden gaan verrichten aan het zonnepark

Komt u als externe medewerker, bijvoorbeeld als zzp’er, ingeleend personeel (of uitzendkracht) en personeel dat vanuit een ander bedrijf bij ZonCrayestein komt werken, werkzaamheden verrichten aan de installaties van ZonCrayestein of komt u daaraan gerelateerde werkzaamheden verrichten op het terrein van ZonCrayestein, dan gelden om veiligheidsredenen aanvullende voorwaarden voor verkrijging van toegang. Zo dient u in het bezit te zijn van een geldig VCA-certificaat. U kunt als externe medewerker gevraagd worden u te identificeren (middels paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsdocument).

Cameratoezicht

ZonCrayestein maakt op haar locatie gebruik van cameratoezicht. Dit wordt aangekondigd door middel van een sticker of informatiebord.

Verwerking van Persoonsgegevens

In het kader van informatie over, of inschrijving op certificaten van aandelen, of bezoek aan het zonnepark kunnen de volgende persoonsgegevens door ZonCrayestein worden verwerkt:

Geïnteresseerden:
• voor- en achternaam
• geslacht (aanhef)
• e-mailadres

Participanten:
• initialen
• voor- en achternaam
• geslacht (aanhef)
• postcode, straatnaam en huisnummer, woonplaats
• geboortedatum
• e-mailadres
• bankrekeningnummer
• telefoonnummer

Bezoekers:
• voor- en achternaam
• soort identiteitsbewijs, documentnummer en geldigheidsduur
• e-mailadres
• telefoonnummer
• uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)

Intern personeel:
• voor- en achternaam
• uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)
• telefoonnummer (indien deze medewerker BHV’er is)
• logging gegevens

Extern personeel:
• contactgegevens firma (naam contactpersoon, e-mailadres contactpersoon)
• voor- en achternaam
• geboortedatum
• soort identiteitsbewijs, documentnummer en geldigheidsduur
• land van uitgifte identiteitsbewijs
• telefoonnummer
• e-mailadres
• aanwezigheid van geldig VCA-certificaat
• adres- en woonplaatsgegevens
• kenteken
• BSN-nummer (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)
• nationaliteit (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)
• naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de uitlener en het inschrijvingsnummer van de uitlener bij de Kamer van Koophandel
• logging gegevens
• uiterlijke kenmerken (cameratoezicht)
Aanvullende persoonsgegevens van buitenlands extern personeel dat werkzaamheden gaat verrichten aan installaties van ZonCrayestein:
• kopie of scan van het identiteitsbewijs / tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
• aanwezigheid van een A1-verklaring, verblijfsvergunning, inclusief nummer en geldigheidsduur (alleen in geval van mogelijke ketenaansprakelijkheid)

Grondslag voor verwerking

ZonCrayestein heeft een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens, namelijk voor het toezenden van de door u aangevraagde informatie en het creëren van een veilige (werk-)omgeving en het voldoen aan goed werkgeverschap. Daarnaast kan ZonCrayestein uw persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tot het verwerken van uw verzoek tot participatie in het zonnepark.

Tevens heeft ZonCrayestein voor de verwerking van persoonsgegevens een aantal wettelijke verplichtingen, zoals:
• artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek – aansprakelijkheid werkgever t.o.v. zijn (ingeleende) werknemer
• Invorderingswet 1990, de Leidraad Invordering en overige daaraan ten grondslag liggende besluiten en de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN – gebruik BSN in verband met voorkomen ketenaansprakelijkheid
• de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit
• de Wet arbeid vreemdelingen.

Doelen van verwerking

ZonCrayestein en/of de hierboven op pagina 1 genoemde entiteiten verwerken uw persoonsgegevens voor:
• Accepteren, beoordelen en registreren van participanten
• Registratie en facturatie van de certificaten van aandelen en de uitbetaling van opbrengsten uit participaties
• Uitvoeren van crediteurencontrole
• Het beantwoorden van vragen, geschillen en klachten via social media, e-mail, per post of telefonisch
• Informeren over aanleg en prestatie zonnepark
• Marketingactiviteiten, zoals het toesturen van gepersonaliseerde nieuwsbrieven
• Het meten van klanttevredenheid
• Het verzenden van (elektronische) nieuwsbrieven, informatie en aankondigingen van gerelateerde activiteiten
• Het geven van voorlichting over gezond & veilig werken
• Het controleren van het in bezit hebben van een geldig VCA-certificaat
• Bescherming van veiligheid en gezondheid van het interne personeel, externe personeel en bezoekers, ook in geval van calamiteiten
• Uitvoering geven aan de identificatieplicht
• Leeftijdscontrole: werken aan de installaties van ZonCrayestein is slechts toegestaan voor werknemers van 18 jaar of ouder
• Het voorkomen van ketenaansprakelijkheid
• Het voorkomen inlenersaansprakelijkheid
• Controle op de naleving van wettelijke of (interne) veiligheidsverplichtingen
• De naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen
• Het voeren van geschillen

Derden

ZonCrayestein kan voor de hiervoor genoemde doelen gebruik maken van diensten van derden en daarvoor kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan die derden. Denk aan de partij die het betalingsverkeer met de banken verwerkt of ondersteuning biedt bij het opstellen van informatiebulletins. Deze derden mogen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens kunnen door derden buiten de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit alle landen van de Europese Unie, Lichtenstein, Noorwegen en IJsland) worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, SurveyMonkey, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp en LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS privacyshield geregistreerd, dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Uw persoonsgegevens zullen door ZonCrayestein niet aan derden (m.u.v. de hiervoor genoemde entiteiten) worden verstrekt voor commerciële, goede of ideële doelen. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo zou de politie of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (met een rechterlijk bevel) gegevens bij ons op kunnen vragen.

Profilering en cookies

ZonCrayestein zal de informatie die wij over u verzamelen op websites en uit andere bronnen (zoals aanmelding participaties) combineren met elkaar, om u de beste online ervaring en dienstverlening te bieden. Daarbij kunnen ook deze gegevens worden gecombineerd met de gegevens die u heeft achtergelaten op, of via, een van de navolgende websites:

• www.hvcgroep.nl
• www.zoncrayestein.nl

Door uw gegevens te combineren van bovenstaande websites kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde informatie op de verschillende websites tonen, die aansluiten bij uw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen en informatie leveren.

Bij het verzamelen en combineren van uw persoonsgegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.

Cookiebeleid

ZonCrayestein maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf controle heeft over uw online privacy. Bekijk welke cookies we gebruiken en waarvoor we dat doen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 7 jaar na laatste verwerking, voor zover geen andere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

Voor de kopie of scan van het identiteitsbewijs of paspoort hanteert ZonCrayestein een bewaartermijn van 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de (aanneem)overeenkomst met de betreffende werknemer is beëindigd.

Voor camerabeelden hanteert ZonCrayestein een bewaartermijn van maximaal 4 weken, tenzij sprake is van een incident. Dan worden de beelden bewaard totdat dit incident geheel is afgehandeld.

Beveiliging

ZonCrayestein neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. ZonCrayestein hanteert een passend informatiebeveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

U heeft het recht om ZonCrayestein een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens, voor zover ZonCrayestein deze verwerkt. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van deze persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ZonCrayestein verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Contact

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per post sturen naar:

ZONCRAYESTEIN
Onder vermelding van: Verwerking persoonsgegevens
Postbus 9199
1800 GD ALKMAAR

Per e-mail kunt u verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
participatie@hvcgroep.nl.
Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ZonCrayestein, dan horen wij dat graag. Als wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens kunt u zich tot de in uw regio bevoegde rechter wenden. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens en op www.rechtspraak.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

ZonCrayestein kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. ZonCrayestein raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 17-10-2019